Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ka&Ha s. r. o., 50396561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 65923/L (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu kúpy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v rámci internetovej stránky www.fatranskyvlcko.sk.